هوای دوست

به خدا در هوس دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد...

چشمم خواب ندارد...

قلم ام گوشه دفتر غزل ناب ندارد...

همه گویند به انگشت اشاره

مگر این عاشق دیوانه ارباب ندارد؟

تو کجایی؟

شده ام باز هوایی...

شده ام باز هوایی...

شده ام باز هوایی...

/ 1 نظر / 22 بازدید
دددددددددددد

باید پایم را از تمام کفش های دنیا بیرون بیاورم.. فَاخلَع نَعلیک اِنکَ بِالواد المقَدس طوی.. طه/12